Verkoopsvoorwaarden

Art.1 Promo-textiel BV behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de websites van promo-textiel BV, zijnde www.promo-textiel.be en www.promo-gifts.be.

Art. 2 Al onze facturen zijn contant of op voorhand betaalbaar tenzij anders aangegeven door ons via offerte of factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag, een schadevergoeding van 12% per jaar worden aangerekend met een minimum van 25 euro. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

Art. 3 De geleverde goederen blijven eigendom van Promo-textiel BV tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.

Art. 4 Leveringstermijnen worden met de klant afgesproken. Het leveren van goederen of van diensten op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden tot annulatie of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.

Art. 5 Alle vermelde prijzen zijn af fabriek en exclusief 21% B.T.W tenzij anders vermeld. De  transportkosten vallen ten laste van de koper tenzij anders vermeld op de factuur.

Art. 6 De ingebruikname van de geleverde goederen geldt als de definitieve aanvaarding ervan.

Art. 7 Klachten over foutieve of gebrekkige leveringen worden enkel aanvaard binnen de 5 werkdagen na facturatiedatum en dienen te gebeuren per aangetekende brief. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Het terugnemen van goederen die een bewerking hebben ondergaan ( bedrukt, geborduurd…) is niet mogelijk.

Indien er, niettegenstaande de grondige controle, toch nog moesten fouten gebeuren bij de bedrukte goederen, wordt door Promo-textiel BV een minnelijke schikking voorgesteld in de vorm van een kredietnota.

Art. 8 Grafische ontwerpen

8.1. Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, kapvormen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma's, enz. welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden.  Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van narmaking of oneerlijke concurrentie uit.

8.2. Zetwerk, clichés, flans, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, foto's, films, computerbestanden, software programma's, enz. door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen.

8.3. In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.

8.4. Behoudens opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers, blijft het risico voor de problemen ten laste van de opdrachtgever.

8.5. Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden, zetsels, kapvormen, clichés, flans, ontwerpen, tekeningen. foto's, films, magnetische banden, diskettes, programma's, enz. te bewaren.

De leverancier houdt zich het recht voor om de aangeleverde teksten, foto’s en tekeningen te weigeren te verwerken wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde nomen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, uiterlijk, ras, geslacht, cultuur of wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving(copyright). De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de door hem opgegeven afbeeldingen niet in strijd zijn met de wet.

Art.9 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Art. 10 Alle geschillen dienen beslecht te worden in de rechtbank van het arrondissement Kortrijk.(België)