Verkoopsvoorwaarden

Art.1 Behoudend andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke ( ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integrerend deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant.
Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan ons tegengeworpen worden indien wij er schriftelijk onze instemming mee betuigd hebben.

Art. 2 De aangegeven uitvoeringstermijnen zijn niet strikt van toepassing: een vertraging in de levering en uitvoering kan in geen geval recht geven op enige vergoeding of schadeloosstelling.

Art. 3 De facturen zijn betaalbaar op onze zetel op hun vervaldag, contant , netto en zonder korting. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 1% per maand of gedeelte van een maand aangerekend, vanaf de vervaldag

Art. 4 Bij niet-betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en na aangetekende ingebrekestelling vermeerderd met 12% met een minimum van 50 euro en een maximum van 1875 euro ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire schadevergoeding.

Art. 5 De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Klachten betreffende de levering of de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de levering respectievelijk de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

Art. 6 In geval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci, de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, tenzij wij de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. verkiezen. De klant kan ons uitsluitend dagvaarden voor de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel. Het Belgisch echt is van toepassing.